صورتی و همسر مهربونش

حضور خلوت انس است و دوستان جمعند. و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید